За компанията


“ Строителна механизация – Пловдив” АД е акционерно дружество, регистрирано от Пловдивски Окръжен съд по фирмено дело №5469/98г. с търговски адрес гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстоун №155. Като самостоятелно предприятие – УСМ –Пловдив, чиито правоприемник е, е създадено на 01.08.1961 г. с Решение на Министерството на строежите. Дружеството е внедрило и прилага система за управление на качеството ISO 9001:2001. “Строителна механизация Пловдив” АД е носител на златен приз за най-добра строителна практика през 2003 година и международен строителен приз през 2005 година – Мадрид. Член е и на Българска Строителна Камара от 1997 година. Дружеството е специализирано в:
   • изкопно – насипни и рекултивационни видове работи при направа на язовирни стени, диги и други в хидромелиоративното строителство и възстановяване на околната среда;
   • вертикални планировки в земни маси и скални почви в промишленото, пътното и друго строителство;
   • пробивно взривни работи при експлоатация на открити кариери, планировки и изкопи в скални почви;
   • транспорт на тежки извън габаритни товари в страната и чужбина;
   • експлоатация на автокранове с товароподемност от 16 до 60 тона включително;
   • самостоятелно строителство съобразно предмета на дейност;
   • разполага с ремонтна база за извършване, обслужване и ремонт на собствената си техника в стационарни и полеви условия;
   • сервизна и гаранционна дейност на строителни машини. През 45 годишното си съществуване “Строителна механизация – Пловдив” АД е работило на много важни за стопанството на Република България обекти – язовири, заводи, газопроводи, рекултивации:
   • изграждане на язовири – “Доспат”, “Антон Ивановци – Кричим”, “Черногорово” и др.;
   • заводи – “Кремиковци”, “Девня”, НХК “Бургас”, ЧЛЗ “Ихтиман”, ККВА “Тракия”, СЛЗ “Раковски” и др..;
   • транзитен газопровод за Гърция, Турция и Македония;
   • автомагистрала “Тракия” и по ремонта и изграждане на други пътни артерии в страната;
   • рекултивации – “Депо отпадъци” Кремиковци, “Мини Марица – Изток”, рудник “Медет”, мина “Чукурово”, “Депо за твърди битови отпадъци – Община Пловдив в землището на с. Цалапица и др.
   • направа диги – “Черно езеро – Гулашки ливади”, ТЕЦ “Марица – Изток 3”, преустройство сгуроотвала на ТЕЦ “Марица –Изток 2” и др.
   • хвостохранилища – с. Челопеч, гр.Бенковски и др. За последните години основни клиенти на дружеството ни са предприятията от енергетиката, металургията, химическата промишленост, пътното строителство, добива на инертни материали и възстановяване на околната среда. “Строителна механизация – Пловдив”АД е извършвало СМР като главен изпълнител на обект “Рудник Медет” Рекултивация на Северното насипище, “Обратен насип чисти почви” в “ЮМИКОР МЕД” АД гр. Пирдоп, “Хвостохранилище “Медет” – Пътна връзка от главен път Златица – Панагюрище до промишлената площадка на ОФ”, работи и на LOT 06a/98 В. Търново – Гурково , Автомагистрала “Тракия”, “Ски център” – Банско, “Депо за твърди битови отпадъци – община Пловдив”, Летище - София и др. Изпълнените работи по обработката на секциите на обект “Обратен насип чисти почви” в “Юмикор МЕД” АД гр. Пирдоп, сме извършили съвместно с “Про билдинг” ООД гр. Пловдив. В предприятето работят 120 броя високо квалифицирани специалисти, видно и от приложената справка – декларация за кадровото осигуряване. Разполагаме със собствена материална и ремонтна база и високопроизводителна техника.